Fællesmøder

FORRETNINGSORDEN FOR FÆLLESMØDER I LYSNINGEN

På fællesmøder diskuteres og besluttes alle praktiske og sociale forhold vedrørende fællesskabet i Lysningen.

Der afholdes 6 ordinære fællesmøder årligt.  Møderne afholdes på skiftende ugedage mandag til torsdag.
Ekstraordinære fællesmøder kan indkaldes efter behov.

Ved årets start offentliggør bestyrelsen datoer og hvem der er ansvarlige for årets fællesmøder.

Husene er i grupper på skift ansvarlige for møderne. Bestyrelsen sammensætter grupperne, så der altid er 3 personer i gruppen.

Afbud til fællesmøder gives til mødeindkalderen.

Husgrupperne skal:

 • Indhente punkter til fællesmødet.
 • Gennemgå de seneste referater fra fællesmøderne for at opsamle de punkter, der skal følges op på.
 • Udsende dagsorden.
 • Lede fællesmødet.
 • Tage og udsende referat.
 • Sørge for kaffe, te og kage til mødet.

Senest 8 dag før fællesmødet indhentes punkter til fællesmødet. Dette gøres på nabolysningen@googlegroups.com.
Der skal oplyses sidste frist for punkter til fællesmødet.

4 dage før fællesmødet lukkes der for nye punkter til dagsordenen og den endelige dagsorden udsendes på nabolysningen@googlegroups.com

Beslutninger vedrørende forhold af mere principiel og/eller økonomisk karakter på fællesmøderne kræver, at problemstillingen/forslaget fremgår af den udsendte dagsorden eller at forslag sendes ud inden mødet.

Dagsordenen skal indledes med punkterne:

 • Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde, hvis påkrævet jf. nedenstående.
 • Nyt fra bestyrelsen.
 • Økonomipunkt, herunder nyt fra bogholderen og kassereren
 • Kommende begivenheder i Lysningen.


Dagsordenen sidste punkter er:

 • Lynpunkter - herunder opfølgning af beslutninger fra tidligere fællesmøder. (Med angivelse af punkter)
 • Eventuelt.

Senest 8 dage efter fællesmødet udsendes referat på nabolysningen@googlegroups.com

Indtil 14 dage efter at referatet er udsendt, kan der sendes kommentarer og rettelser til referater på nabolysningen@googlegroups.com

Mindre kommentarer eller rettelser indarbejdes straks i referatet. Hvis der derefter stadig kommer indsigelser mod referatet, udskydes godkendelsen til næste fællesmøde, ellers betragtes referatet som godkendt.

Forretningsordenen ændres/vedtages af fællesmødet.

Forrige side: Vedtægter Næste side: Uskrevne regler