Møder og andre beslutningsorganer

Generelt
I en privat andelsboligforening som Lysningen er det nødvendigt at alle beboere deltager i de diskussioner og beslutninger, som hører med til at få fællesskabet til at fungere. Tilsvarende er det nødvendigt, at alle er indstillet på efter tur at gå ind i foreningens forskellige beslutningsorganer, når behov opstår.

Fællesmøder
På Lysningens fællesmøder diskuteres og besluttes alle praktiske og sociale forhold vedrørende fællesskabet.

Fællesmøder afholdes mindst 4 gange om året. Bestyrelsen lægger en plan for tidspunkter for fællesmøder og hvem der er ansvarlige for afvikling af møderne.

Ved behov for ekstra fællesmøder kan alle tage initiativ hertil. Sådanne ekstra fællesmøder kan af praktiske grunde med fordel placeres i forlængelse af en fællesspisning.

De ansvarlige for fællesmødet skal:
1. Indhente punkter til fællesmødet.
2. Gennemgå de seneste referater fra fællesmøderne for at opsamle de punkter, der skal følges op på.
3. Udsende dagsorden.
4. Lede fællesmødet.
5. Tage og udsende referat.
6. Sørge for kaffe, te og kage til mødet

Senest 8 dag før fællesmødet indhentes punkter til fællesmødet. Dette kan gøres på nettet eller ved papiropslag i
fælleshuset. Der skal oplyses sidste frist for punkter til fællesmødet. 4 dage før fællesmødet lukkes der for nye punkter til dagsordenen og den endelige dagsorden udsendes - gerne på nabolysningen@googlegroups.com.

Beslutninger vedrørende forhold af mere principiel og/eller økonomisk karakter på fællesmøderne kræver, at
problemstillingen/forslaget fremgår af den udsendte dagsorden eller at forslag sendes ud inden mødet.

Dagsordenen skal indledes med punkterne:
1. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde.
2. Opfølgning af beslutninger fra tidligere fællesmøder. (Med angivelse af punkter)
3. Nyt fra bestyrelsen.

Afbud meddeles til mødeindkalderne.

Senest 8 dage efter fællesmødet udsendes referat på nabolysningen@googlegroups.com
Indtil 14 dage efter at referatet er udsendt, kan der sendes kommentarer og rettelser til referater på
nabolysningen@googlegroups.com.

Mindre kommentarer eller rettelser indarbejdes straks i referatet. Hvis der derefter stadig kommer indsigelser mod
referatet, udskydes godkendelsen til næste fællesmøde, ellers betragtes referatet som godkendt.

Bestyrelsen
Bestyrelsen varetager foreningens overordnede og principielle og formelle forhold jvf. vedtægterne.

Generalforsamlingen
Vedtægterne fastlægger generalforsamlingens kompetence. Pr. tradition behandles alle større, principielle beslutninger og beslutninger med større økonomiske konsekvenser normalt på en generalforsamling.

Parcelforeningen
Lysningen udgør sammen med naboforeningen Mallinghuse en såkaldt Storparcel. Denne storparcel ejer den interne vej og den ubebyggede grund mellem Mallinghuse og Lysningen.

Bestyrelsen for storparcellen udgøres af repræsentanter fra Mallinghuse og Lysningen.

Grundejerforeningen Mallinggård
Lysningen er - via parcelforeningen - medlem af grundejerforeningen Mallinggård. Mallinggård består foruden parcelforeningen af Boligforeningen Majsvænget (de "lyserøde huse") og Beder-Malling Boligforenings bebyggelse på Mallinggårdsvej (excl. ældreboligerne) . Grundejerforeningen Mallinggård har ansvaret for diverse fællesarealer og stier i området og som omkranser området. Desuden er grundejerforeningen ansvarlig for vedligeholdelse af Mallinggårdsvej.

Lysningen deltager med en repræsentant i grundejerforeningen.

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup
Lysningen er medlem af Fællesrådet for vores lokalområde og deltager aktivt i Fællesrådets arbejde.

Diverse "stående" udvalg og ad hoc udvalg
Der kan være behov for udvalg, der kan varetage forskellige ansvarsområder i fællesskabet, fx udvalg til de grønne områder og beplantning, udvalg til til legeplads og udvalg til Fælleshusets stue og 1. sal og til Fælleshusets kælder.

I den udstrækning der findes sådanne udvalg, skal større disponeringer inden for de pågældende områder forelægges de pågældende udvalg eller også skal sådanne forslag tages op på et fællesmøde.

 

Forrige side: Uskrevne regler Næste side: Praktiske opgaver i Lysningen